Privacyreglement

Triple A Academy neemt privacy serieus en gaat derhalve zorgvuldig om met de persoonsgegevens van mensen die hun gegevens aan ons toevertrouwen. Triple A Academy, gevestigd aan Laan van Vollenhove 2941, Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Sven Raaijmakers is de Functionaris Gegevensbescherming van Triple A Academy. Hij is te bereiken via privacy@argonaut.nl.

Dit privacyreglement is van toepassing op (aanstaande) lerenden, zakelijke relaties en gebruikers van onze website. In dit privacyreglement lichten wij toe wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

 

Welke gegevens verwerken wij en met welk doel?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die terug te leiden zijn naar een individu. Triple A Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Triple A Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Triple A Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Triple A Academy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Triple A Academy) tussen zit.

 

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Triple A Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën betrokkenen:

Lerende

Bieden van leer- en ontwikkelinterventies, aanmaken account elektronische leeromgeving

6 Maanden

Vertegenwoordigers van opdrachtgever

Bieden van leer- en ontwikkelinterventies

6 Maanden

Ontvangers nieuwsbrief

Toesturen nieuwsbrief

2 Weken na uitschrijving

Ontvangers informatie over wijzigingen in diensten

Toesturen informatie m.b.t. dienstverlening

2 Weken na uitschrijving

Delen van persoonsgegevens met derden

Triple A Academy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens die worden gedeeld via de website worden opgeslagen bij de hosting-partij van de website. Intern wordt gebruik gemaakt van Office365. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Triple A Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Triple A Academy gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wil je niet dat er cookies op je device worden opgeslagen? Dan kan je de informatie verwijderen via de instellingen van je browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Triple A Academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar opleiding@argonaut.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Triple A Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Triple A Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via opleiding@argonaut.nl

 

Wijziging van dit privacy statement

Triple A Academy kan van dit privacyreglement nieuwe versies uitbrengen. Op de website is steeds de meest actuele en toepasselijk privacyreglement te raadplegen.

 

Vragen en opmerkingen

Indien je vragen of opmerkingen hebt over dit privacyreglement of over de binnen Triple A Academy toegepaste registratie, gebruik en verwerking van persoonsgegevens, verzoeken wij je per e-mail te richten tot opleiding@argonaut.nl . Wij streven er naar jouw berichten binnen drie weken te beantwoorden.

Contact