Categorieën
Actueel

Pak de regie bij de inzet van specialistische voorzieningen

In de tweede blog beschreven we valkuilen en knelpunten in het doen van een goed onderzoek bij een cliënt die hulp of ondersteuning zoekt in de vorm van een Wmo voorziening of individuele Jeugdhulp. Tijdsdruk en/of gebrek aan onderzoeksmiddelen kan leiden tot onvoldoende onderzoek, geforceerde beslissingen en het toekennen van voorzieningen die feitelijk niet werkelijk noodzakelijk, effectief of doelmatig zijn. De consulent kan écht de regie nemen door drie perspectieven te onderscheiden: onderzoek naar de cliënt, onderzoek naar de ondersteuning en dynamische indicatiestelling.

Perspectief 1: Onderzoek naar de cliënt

Voor zorgvuldig onderzoek na een melding moeten – zoals benoemd en bekrachtigd door uitspraken van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) – de volgende vragen worden beantwoord:

 • Wat is de hulpvraag?
 • Wat zit daar achter (medische belastbaarheid, individuele behoefte)?
 • Wat is de nabije toekomstverwachting?
 • Wat zijn de bouwstenen van een integrale oplossing?
 • Is een specialistische voorziening noodzakelijk?

Perspectief 2: Onderzoek naar de ondersteuning

Er bestaat (met uitzondering van hulp bij het huishouden) geen gevalideerd kader voor het exact bepalen van de aard en omvang van de individuele voorziening, die in de vorm van een dienst, zorg of ondersteuning wordt geleverd. Om de inzet van bijvoorbeeld het aantal uren ‘begeleiding’ te bepalen, is het niet voldoende om alleen uit te gaan van het onderzoek naar de cliënt.

Dat is ook niet vreemd. In de reguliere gezondheidszorg weet bijvoorbeeld een verwijzend huisarts ook niet precies welke onderzoeken en interventies een medisch specialist gaat inzetten. Een verwijzend huisarts kan zich wel een oordeel vormen over de aanpak van de medisch specialist. Ditzelfde geldt voor een consulent. Een consulent is prima in staat om een ondersteuningsplan te toetsen op actualiteit, relevantie, realisme, doelen, aard & omvang van de aanpak, beoogde termijn van inzet en evaluaties.

Perspectief 3: Beslissen in onzekerheid door dynamische indicatiestelling

Tot slot dient passend rekening gehouden te worden met het ‘beslissen in onzekerheid’. Zie dit niet als beperking of bedreiging, maar als een uitgesproken kans voor zogeheten ‘dynamische indicatiestelling’. Tijdens het proces van indicatiestelling tot evaluatie, wordt door verschillende betrokkenen (cliënt, consulent én aanbieder) informatie gegenereerd. Door de noodzaak voor een individuele voorziening op meerdere momenten opnieuw te beoordelen, kunnen beslissingen met steeds meer zekerheid worden genomen. Hierdoor wordt het risico op zinloze of te weinig betekenisvolle ondersteuning beheerst.

In de volgende blog kun je lezen hoe wij deze aanpak bij één van onze opdrachtgevers hebben vormgegeven.

Huub Houben, arts, adviseur kwaliteit en rechtmatigheid

Wilt u meer weten over het sturen op en onderzoeken van rechtmatigheid in de Wmo en Jeugdwet? Wij bieden meerdere trainingen aan. Klik hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar aanbieders’, klik hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar cliënten’ en hier voor de training ‘C-DATE’. Of brainstormt u graag eens met een expert van onze partner Zorg-Lokaal op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan.

Deze operationeel gerichte blog is de derde uit een serie van vijf. De serie is gebaseerd op het in de praktijk onderzoeken van en werken aan kwaliteit in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet in de afgelopen jaren.

Lees hier de eerste blog uit deze serie.
Lees hier de tweede blog uit deze serie.
Lees hier de vierde blog uit deze serie.
Lees hier de vijfde blog uit deze serie.

Categorieën
Actueel

Cedeo-erkenning ‘Maatwerk Bedrijfsopleidingen’

Met trots kunnen wij melden dat wij met een score van maar liefst 100% onze Cedeo-erkenning ‘Maatwerk Bedrijfsopleidingen’ hebben ontvangen!

Senioriteit, praktijkgericht, interactief, afwisselend, gepassioneerd en proactief zijn kernwoorden die onze klanten in het rapport benoemen bij het beoordelen van onze leer- en ontwikkelinterventies.

Een Cedeo-erkenning wordt uitsluitend verleend aan organisaties waarvan gebleken is dat minimaal 80% van de opdrachtgevers tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de leer- en ontwikkelinterventies.

Wij zijn trots dat onze leer- en ontwikkelinterventies worden gewaardeerd door onze opdrachtgevers en dat deze waardering zich heeft vertaald in de Cedeo-erkenning!

Categorieën
Actueel

Gericht werken aan rechtmatigheid

In onze eerste blog uit deze serie beschreven we dat het sturen op rechtmatigheid een goede strategie is voor gemeenten om de uitgaven binnen de Wmo en Jeugdwet te beheersen en de kwaliteit van de ondersteuning te borgen. In de tweede blog stonden we stil bij het in de praktijk vaak vastlopen in het onderzoeken van rechtmatigheid. Maar wat is dan nu een goede aanpak bij het sturen op en onderzoeken van rechtmatigheid? Dat leest u in deze blog.

De integrale aanpak van (on)rechtmatigheid

Een goede aanpak zit in het starten van actief vooronderzoek met een doordacht integraal plan, waarbij een goede voorbereiding en geduld vereist zijn. De situatie wordt in deze aanpak vanuit twee perspectieven verkend. Namelijk, het globaal onderzoeken van zowel de aanbieder als uw gemeente zelf.

Perspectief 1: Onderzoek naar de aanbieder

Bij het onderzoeken van de aanbieder wordt gebruik gemaakt van gegevens waarover uw gemeente reeds beschikt:

 • Welke producten uit welk(e) domein(en) worden geleverd en gedeclareerd?
 • Welke ontwikkeling in declaraties is terug te zien in de tijd?
 • Hoe ziet de verhouding tussen verschillende productcategorieën en -zwaartes eruit?
 • Welke visie en aanpak hanteert de aanbieder?
 • Wat zijn de ervaringen met deze aanbieder vanuit de toegang en contractmanagement?

Perspectief 2: Onderzoek naar uw gemeente

Het is daarnaast ook wenselijk om naar mogelijke lekken binnen uw eigen gemeente te kijken in de manier waarop zaken zijn vastgelegd in de regelgeving, Overeenkomst en manier van werken in toegang, contractmanagement, administratie en factuurverwerking, controles en/of toezicht. Misbruik of onbedoeld gebruik vindt immers altijd plaats binnen kaders die door de gemeente zijn geschapen. Denk hierbij aan vragen als:

 • Hoe zijn de producten (en eventuele gradaties in intensiteit) gedefinieerd?
 • Welke eisen worden er gesteld aan hulpverlenings- of ondersteuningsplannen?
 • Welke eisen worden er gesteld aan de facturering? Facturering op basis van de beschikking of feitelijke levering? Een urenverantwoording op cliëntniveau of groepsniveau? Een eventuele uitsplitsing van directe en indirecte cliënttijd?
 • Welke afspraken zijn gemaakt over controles en toezicht?

Vanuit de combinatie van deze twee perspectieven ontstaat een beeld van zowel de aard als omvang van de mogelijke onrechtmatigheden. Daarbij kan een inschatting gemaakt worden van specifieke risico’s en daaraan gekoppelde impact. Deze informatie is nodig om een mogelijke onderzoeksbehoefte en een doordachte strategie voor vervolgonderzoek te bepalen.

Ongeacht de gekozen strategie, gelden hierbij de volgende 3 adviezen:

 1. Denk in mate van risico en heb geduld met het trekken van conclusies. Zoek naar verhoogde risico’s op onrechtmatigheden, niet naar bewijzen. Zie bijvoorbeeld hoge winstcijfers niet als bewijs van onrechtmatigheden, maar wel als signaal dat kan duiden op een verhoogd risico van onrechtmatigheden.
 2. Verdiep indien nodig. Raap verdere signalen of bewijzen op als inderdaad sprake is van mogelijke onrechtmatigheden.
 3. Leer van onderzoek naar rechtmatigheid. Gebruik de geleerde lessen om eventuele lekken in de aanpak van de gemeente of aanbieder te dichten. En gebruik de ervaringen ook om betere kaders voor de toekomst te scheppen, waarbij preventie, proactieve opsporing en aanpak van onrechtmatigheden actief worden vormgegeven.

Huub Houben, arts, adviseur kwaliteit en rechtmatigheid

Wilt u meer weten over het sturen op en onderzoeken van rechtmatigheid in de Wmo en Jeugdwet? Wij bieden meerdere trainingen aan. Klik hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar aanbieders’, klik hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar cliënten’ en hier voor de training ‘C-DATE’. Of brainstormt u graag eens met een expert van onze partner Zorg-Lokaal op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan.

Deze vooral op strategie en beleid gerichte blog is de derde uit een serie van vijf. De serie is gebaseerd op het in de praktijk onderzoeken van en werken aan kwaliteit in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet in de afgelopen jaren.

Lees hier de eerste blog uit deze serie.
Lees hier de tweede blog uit deze serie.

Lees hier de vierde blog uit deze serie.
Lees hier de vijfde blog uit deze serie.

Categorieën
Jeugdwet Trainingen Wet maatschappelijke ondersteuning

Zorgvuldig onderzoek van aanbieders